RECALL s.r.o.

Úvod / Soutěž

Soutěž

Soutěž a vyhraj!

Soutěžte a vyhrajte extra odolný kryt Tech21 dle Vašeho výběru.

Jak se soutěže zúčastnit ?

Velmi jednoduše. Stačí splnit následující 4 kroky:

  1. Staňte se fanouškem Facebook stránky Tech21 CZ
  2. Správně zodpovězte na otázku, z jakého materiálu jsou kryty Tech21 vyráběny?
  3. Odhadněte, kolik produktů Tech21 jsme prodali během listopadu 2016
  4. Odpověď s #bezvakryt napište do komentáře pod facebookový příspěvek

 

3 odpovědi, které budou nejblíže pravdě, vyhrávají kryt Tech21. Vybrat si můžete dle Vlastního přání !

Soutěž probíhá od 9.12. do 31.12. 2016

 

Pravidla soutěže #bezvakryt

Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „#bezvakryt“ (dále jen „soutěž“) je společnost RECALL s.r.o., se sídlem Kubatova 1240/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO 26036363, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 10575 (dále jako „pořadatel“ nebo „Recall“).

Společnost Recall pořádá soutěž ve spolupráci s marketingovou agenturou Trueside s.r.o., se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00, Praha 7, IČO 04826086, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 254281 (dále jen „agentura“).

Soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Instagram ani se společností Facebook.

Soutěž probíhá v době od 10. 12. 2016 00:00 hod. do 31. 12. 2016 23:59 hod.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba – nepodnikatel starší 15 let, která má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále jen „soutěžící“). Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci společnosti Recall i ti, kteří zákazníky společnosti Recall nejsou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Recall a agentury Trueside a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.

Soutěž probíhá v rámci jednoho soutěžního kola.

Soutěžícím se stává fyzická osoba starší 15 let, která v době konání soutěžního kola  musí odeslat v rámci soutěže (dále jen „soutěžní příspěvek“) svoji odpověď do komentáře soutěžního příspěvku a označit ho hashtagem #bezvakryt. Účastníci soutěže musí mít vytvořený veřejný osobní facebookový profil a sledovat český facebookový profil společnosti Tech21 (https://www.facebook.com/Tech21-CZ-1207584439316910).

Výherci soutěže budou vybíráni porotou na straně pořadatele soutěže, porota se skládá ze 3 členů. Výběr bude proveden na základě nejpřesnějšího odhadu na otázku „Kolik produktů Tech21 společnost Recall prodala během listopadu 2016?“ a správné odpovědi na otázku „Z jakého materiálu jsou kryty Tech21 vyráběny?“ pod soutěžním příspěvkem. Výherci budou o svých výhrách informováni nejdříve následující den, nejpozději pak do jednoho týdne po skončení soutěže, a to komentářem přímo pod svým výherním příspěvkem s výzvou, aby kontaktovali pořadatele soutěže přes soukromou zprávu na Facebooku a zaslali kontaktní e-mail, na kterém budou dohodnuty detaily k předání výhry. Na základě poskytnutých informací bude výhra odeslána nejpozději do 30 dnů od data doručení adresy. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.

Výhry soutěže tvoří celkem tři extra odolné kryty Tech21 dle Vlastního výběru výherce, které společnost Recall rozdá výhercům po skončení soutěže. 

Každý soutěžící může vytvořit neomezené množství soutěžních příspěvků, avšak vyhrát může v rámci soutěže pouze jednou.

Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak bude vybrán jiný výherce. Nevydané výhry ze soutěže propadnou pořadateli.

Výhercem soutěže může být pouze ten soutěžící, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce. Výherce je povinen doručit společnosti Recall potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání.

Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. 

Sdílením soutěžního příspěvku vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje společnosti Recall dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Recall; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Soutěžící sdílením soutěžního příspěvku souhlasí se zveřejněním soutěžního příspěvku na internetových stránkách společnosti Recall a na jeho oficiálních profilech na síti Instagram, Facebook a Twitter.

Soutěžící souhlasí s pořízením a použitím fotografií nebo videí jeho osoby a se zveřejněním jeho jména, příjmení a města bydliště v případě, že se stane výhercem v soutěži, a to za účelem organizace soutěže a marketingové účely společnosti Recall po dobu 2 let od ukončení soutěže.

Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek splňuje podmínky pro zveřejnění na síti Instagram a Facebook – zejména nezpodobňuje násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušuje platné právní předpisy, ani není v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Soutěžící musí mít svolení k uveřejnění a použití soutěžního příspěvku od všech osob, které jsou v soutěžním příspěvku uvedeny či zachyceny, a odpovídá za to, že uveřejněním soutěžního příspěvku v rámci soutěže nebudou poškozena žádná práva třetích osob.

Společnost Recall nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Společnost Recall je oprávněna kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.tech21.cz

Tato verze pravidel je platná a účinná od 9. 12. 2016

 

img

© 2020 RECALL s.r.o. všechna práva vyhrazena

Kubatova 6, 370 04 České Budějovice

info@recall.cz